Bahasa rasmi Syarikat adalah bahasa Inggeris dan Pelanggan perlu sentiasa membaca dan merujuk kepada Laman Web utama bagi semua maklumat dan pendedahan tentang Syarikat dan aktivitinya. Terjemahan atau maklumat yang disediakan dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengikat Syarikat atau mempunyai apa-apa kesan, Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab atau kebolehpercayaan mengenai kebenaran maklumat di dalamnya.

LiteForex Investments Limited menghormati setiap individu hak untuk privasi. Kami menghargai hubungan kami dengan anda, dan kami sentiasa berazam untuk mengekalkan kesetiaan dan rasa hormat dengan setiap pelanggan individu dengan menyediakan anda dengan keselamatan. Peruntukan notis ini terpakai kepada bekas pelanggan serta pelanggan-pelanggan kami sekarang. Kami akan meminta anda membaca maklumat berikut.

1. PERUNTUKAN AM

1.1 Kewujudan dasar privasi ialah satu penting sebahagian daripada pakej dokumen awam, selaras dengan di mana LiteForex Investments Limited secara rasmi diwakili oleh Affiliated Partnersnya (selepas ini akan dirujuk sebagai Syarikat), menyediakan pelbagai perkhidmatan (termasuk perkhidmatan sifat kewangan dan penerangan , dan lain-lain.) bagi Pelanggan-pelanggannya.

1.2. Dengan memilih perkhidmatan Syarikat, Pelanggan sepenuhnya bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat dokumen-dokumen awam. Yang sama terpakai kepada interaksi antara Pelanggan dan Syarikat, di mana operasi perdagangan dan pelaburan dilakukan, pelbagai bahan maklumat digunakan, pembayaran dan pemindahan disusun, dll. Sekiranya Pelanggan tidak bersetuju dengan apa-apa syarat pakej dokumen awam, dia / dia harus menghentikan semua interaksi dengan Syarikat. Dalam kes Pelanggan menyifatkan syarat Dasar Privasi ini tidak boleh diterima atas apa jua sebab, dia / dia itu hendaklah menghentikan semua interaksi dengan Syarikat, termasuk menamatkan semua operasi kewangan yang dijalankan dengan pengantaraan Syarikat.

1.3. Dasar Privasi sekarang mengisytiharkan salah satu daripada prinsip-prinsip yang paling penting bahawa Syarikat berikut apabila menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan. Syarikat menghormati hak setiap unit individu dan undang-undang untuk privasi tanpa mengira samada mereka adalah Pelanggan Syarikat ataupun sebaliknya, termasuk orang-orang yang hanya berhasrat untuk berinteraksi dengan Syarikat. Syarat-syarat Dasar Privasi ini terpakai sama rata kepada bekas Pelanggan, Pelanggan semasa dan Pelanggan masa depan Syarikat. Salah satu keutamaan yang paling penting Syarikat adalah hubungan di antara Syarikat dan Pelanggan. Syarikat mengekalkan kesetiaan dan berkenaan bagi Pelanggan setiap individu, dan memberikan setiap Pelanggan tahap keselamatan yang sempurna dan sulit.

1.4. Dalam Dasar Privasi ini terma-terma dan definisi asas berikut digunakan:

1.4.1 Privasi (maklumat sulit) adalah hak undang-undang individu atau unit undang-undang untuk bukan pendedahan maklumat peribadi atau peribadi (data) atau maklumat yang komersial dikelaskan. Dalam hubungan antara Syarikat dan Pelanggan, privasi bermaksud komitmen Syarikat untuk melindungi dan memastikan bukan-pendedahan maklumat pelanggan yang diperolehi oleh Syarikat, ketika memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan.

1.4.2 Maklumat peribadi (persendirian) Pelanggan - maklumat yang mencirikan, mengenal pasti atau mengesahkan Pelanggan atau mendedahkan maklumat tertentu beliau / personalitinya, keadaan kewangan, dan keutamaan. Satu takrifan yang lebih terperinci tentang istilah ini boleh didapati dalam teks Dasar Privasi sekarang. Dasar Privasi menagndungi langkah-langkah yang kompleks, prosedur dan tindakan yang memastikan pengumpulan maklumat lengkap, tepat dan sahih mengenai Pelanggan, dan melindungi maklumat ini, serta pertukaran maklumat ini dengan badan-badan kerajaan (peraturan) mengikut undang-undang yang sedia ada , dan syarat-syarat Dasar Privasi ini.

2. MAKLUMAT PERIBADI

2.1. Apabila pelanggan memohon atau mengekalkan yang hidup atau demo akaun dengan Syarikat, Syarikat mengumpul maklumat peribadi pelanggan untuk tujuan perniagaan, seperti menilai keperluan kewangan pelanggan, pemprosesan permintaan pelanggan dan pindahmilik, memaklumkan kepada pelanggan mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat kepadanya, dan menyediakan berkesan dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Maklumat tersebut boleh jenis berikut:

2.1.1. Maklumat pendaftaran - maklumat disediakan oleh Pelanggan pada borang permohonan dan dokumen lain (termasuk dokumen elektronik). Ini termasuk: nama pertama, nama keluarga, nama patronimik, maklumat hubungan (alamat pos, nombor telefon, emel, dan lain-lain.), tarikh lahir, pekerjaan, aset-aset dan pendapatan.

2.1.2. Maklumat Transaksi - maklumat tentang tawaran antara Pelanggan dan Syarikat, atau di antara Pelanggan dan Rakaniaga Penajaan Syarikat, serta maklumat mengenai komunikasi (satu pihak atau dua hala) antara Pelanggan dan Syarikat. Contohnya termasuk baki akaun Pelanggan, aktiviti perdagangan (melabur), pertanyaan Pelanggan dan maklum balas Syarikat, termasuk teks-teks mel atau log-gambar dalam sistem pesanan yang digunakan. Dalam Dasar Privasi ini, istilah "Rakaniaga Penajaan Syarikat" merujuk kepada organisasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Syarikat, dan juga organisasi yang memiliki sebahagian daripada harta Syarikat.

2.1.3. Maklumat Pengesahan - Maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti Pelanggan seperti pasport atau lesen memandu (atau perkara dalam kes Pelanggan adalah satu unit yang sah). Contoh juga merangkumi maklumat yang diterima oleh Syarikat dari rekod awam, seperti pejabat pinjaman, agensi maklumat dan alamat biro atau dari badan yang lain yang tidak bergabung dengan Syarikat. Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram memerlukan Syarikat untuk mengumpul maklumat dan mengambil tindakan yang perlu untuk menghalang transformasi dan amalan wang (haram) yang diperoleh daripada aktiviti haram. Dalam kes-kes tertentu Syarikat mempunyai hak untuk meminta dokumen mendedahkan sumber kewangan.

2.1.4. Maklumat tentang langganan - maklumat seperti isyarat, amaran, kategori berita dan harga langganan.

2.2. The Company does not collect nor store credit /debit card details of any customer in its database.

2.3. Di atas tidak inklusif. Syarikat berhak memerlukan maklumat lain dari Pelanggan dalam kes itu jika ia perlu untuk mematuhi peraturan-peraturan perundangan sedia ada.

3. MENGENAI "COOKIES"

3.1. Cookies ialah fail-fail kecil mengandungi maklumat yang server Jaringan (laman) menggunakan untuk mengesan pelawatnya. Syarikat boleh menyediakan dan mengakses cookies di komputer-komputer Pelanggan, menilai iklan-iklan dan promosi-promosi yang mana menarik pengguna bagi Laman web Syarikat. Syarikat (atau mana-mana daripada bahagian-bahagiannya) boleh menggunakan cookies untuk menilai kepentingan Pelanggan dalam produk-produk Syarikat dan perkhidmatan, dan mengesan aktiviti-aktiviti Pelanggan di server Jaringannya (laman). Maklumat dikumpul oleh Syarikat dan berkongsi dengan Rakaniaga Penajaannya tanpa nama dan tidak secara peribadi dapat dikenal pasti.

4. KESELAMATAN TEKNOLOGI

4.1. Syarikat menggunakan Secure Socket Layer (SSL) teknologi penyulitan untuk melindungi maklumat tertentu yang dihantar oleh Pelanggan. Teknologi ini melindungi Pelanggan daripada maklumatnya dipintas oleh sesiapa selain daripada Syarikat dalam masa ia sedang disiarkan. Syarikat berusaha keras untuk memastikan bahawa server selamat dan memenuhi standard industri. Syarikat juga menggunakan perlindungan lain seperti firewalls, sistem-sistem pengesahan (misalnya, katalaluan dan nombor pengenalan peribadi) dan mekanisme kawalan akses untuk mengawal akses tidak sah ke sistem dan data.

4.2. Syarikat mempunyai hak untuk memilih teknologi dan kaedah perlindungan data mengikut budi bicara sendiri, dan bekerjasama dalam bidang ini dengan kontraktor yang mana dipercayai oleh Syarikat.

4.3. Selaras dengan saranan Kad Pembayaran Majlis Standard Keselamatan Industri, butiran kad pelanggan dilindungi menggunakan penyulitan Lapisan Pengangkutan - TLS 1.2 dan lapisan permohonan dengan algoritma AES dan kunci panjang 256 bit.

5. BERKONGSI MAKLUMAT DENGAN RAKANIAGA PENAJAAN SYARIKAT

5.1. Syarikat mungkin berkongsi maklumat peribadi Pelanggan diterangkan di atas dengan penajaannya untuk tujuan perniagaan, seperti perkhidmatan akaun Pelanggan dan memberitahu mereka tentang produk dan perkhidmatan baru, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang sesuai.

5.2. Rakaniaga penajaan boleh mengakses maklumat peribadi Pelanggan dengan permintaan kepada Syarikat dan kelulusan mandatori oleh Pelanggan masing-masing. Setiap akses untuk maklumat peribadi Pelanggan oleh rakaniaga penajaan direkodkan dalam log, yang tersedia untuk dilihat oleh Pelanggan. Log ini mengandungi: masa, nama rakaniaga dan jenis maklumat yang dicari.

6. PERKONGSIAN MAKLUMAT DENGAN PIHAK KETIGA

6.1. Syarikat tidak akan mendedahkan maklumat peribadi Pelanggan kepada pihak ketiga, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Pendedahan pihak ketiga mungkin termasuk berkongsi maklumat dengan Bukan Rakaniaga Penajaan Syarikat yang memberikan perkhidmatan sokongan teknikal untuk akaun Pelanggan atau memudahkan tawaran Pelanggan dengan Syarikat, termasuk mereka yang menyediakan nasihat profesional, undang-undang, atau perakaunan kepada Syarikat. Bukan Rakaniaga Penajaan yang membantu Syarikat dalam menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan dikehendaki mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut setakat yang mereka terima, dan untuk menggunakan maklumat peribadi anda hanya dalam rangka penyediaan perkhidmatan tersebut dan hanya untuk tujuan tersebut adalah Syarikat yang menentukan.

6.2. Syarikat juga boleh mendedahkan maklumat peribadi Pelanggan kepada pihak ketiga untuk memenuhi arahan Pelanggan atau menurut persetujuan ekspres Pelanggan. Syarikat juga memaklumkan kepada Pelanggan bahawa ia tidak akan menjual, tempat di pelupusan interim secara imbuhan yang, mengedar atau menyebarkan maklumat peribadi Pelanggan di bawah sebarang keadaan.

7. PENDEDAHAN PENGAWALAN

7.1. Di bawah keadaan terhad, Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi Pelanggan kepada pihak ketiga seperti yang dibenarkan, atau untuk mematuhi, undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dalam mematuhi sepina atau permintaan rasmi yang lain, dan yang perlu untuk melindungi hak atau harta Syarikat.

7.2. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, Syarikat tidak akan menggunakan maklumat peribadi Pelanggan untuk sebarang tujuan lain kecuali Syarikat menerangkan bagaimana maklumat tersebut akan digunakan pada masa yang Pelanggan menzahirkan, atau jika Syarikat mendapat kebenaran Pelanggan. Syarikat mempunyai hak untuk menggunakan maklumat peribadi Pelanggan dalam kes-kes selain daripada yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini jika dinyatakan dengan jelas pada masa yang maklumat didedahkan oleh Pelanggan atau apabila Syarikat menerima kebenaran Pelanggan.

8. MEMILIH KELUAR

8.1. Pelanggan itu boleh enggan untuk membekalkan apa-apa maklumat peribadi yang Syarikat minta. Walau bagaimanapun, kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan Syarikat tidak mampu untuk membuka atau mengekalkan akaun atau menyediakan perkhidmatan lain kepada Pelanggan. Sementara Syarikat berusaha untuk memastikan perkhidmatan, dengan syarat kepada Pelanggan yang berdasarkan kemaskini maklumat yang tepat, lengkap dan tentang mereka, Pelanggan boleh membantu dengan ketara dalam hal ini dengan segera memberitahu Syarikat apabila terdapat perubahan kepada maklumat peribadi mereka.

8.2. Jika Pelanggan tidak mahu maklumat Peribadi didedahkan kepada pihak ketiga seperti yang digambarkan dalam Polisi Kerahsiaan, anda perlu menghubungi Syarikat melalui borang perhubungan khusus.

9. PINDAAN

9.1. Syarikat mempunyai hak untuk membuat pindaan kepada Dasar Privasi ini. Khususnya, ini boleh berlaku dalam kes-kes yang tidak diterangkan secara langsung atau tidak langsung dalam edisi semasa Dasar Privasi, atau jika satu peraturan atau undang-undang yang lepas yang memerlukan apa-apa pindaan atau tambahan.

9.2. Prosedur pemindaan:

9.2.1 Sekiranya pindaan dibuat, Syarikat perlu memberitahu Pelanggan dengan melaras notis berkaitan di Laman web Syarikat rasmi dan dengan menghantar mesej berkaitan kepada Pelanggan melalui sistem surat dalaman.

9.2.2 Melaras notis berkaitan di Laman Web Syarikat dan menghantar mesej melalui surat dalaman dianggap memadai bagi Polisi Kerahsiaan Pelanggan untuk pindaan, sama ada Pelanggan membaca dan faham teks atau mengabaikannya.

9.2.3 Dokumen dipinda akan efektif selepas 5 (lima) hari falak penuh (120 jam) mengikut penerbitan notis di Laman Web Syarikat, sebelumnya notis hanya mempunyai sifat informatif.

9.2.4 Dokumen yang dipinda segera digunakan atas mana-mana akaun yang mendaftar selepas penerbitannya (tanpa mengira akaun-akaun lain didaftarkan lebih awal, yang pemegangnya mungkin memiliki). Dokumen dipinda digunakan atas akaun dagangan yang telah didaftarkan sebelumnya bagi tarikh dokumen itu diperkatakan memberi kesan.

9.2.5 Dalam kes yang satu kaedah undang-undang diperkenalkan, yang memerlukan menjawab pindaan dan/atau tambahan bagi Polisi Kerahsiaan, maka peraturan undang-undang akan digunakan sebaik sahaja selepas tarikh kuat kuasa akta berkanun berkaitan, sama ada pindaan dikehendaki dibuat atau tidak. Peraturan-peraturan Polisi Kerahsiaan sekarang yang bercanggah baru diperkenalkan undang-undang atau undang-undang menjadi tidak sah sebaik sahaja pindaan sepadan bagi dokumen tersebut sebelumnya ia berkesan.

10. PERSETUJUAN PELANGGAN

10.1. Menjadi Pelanggan Syarikat dan aktif menggunakan perkhidmatannya (termasuk broker dan perkhidmatan maklumat), perisiannya dan/atau perkakasan yang membenarkan melaksanakan kegiatan profesional di pasaran kewangan, saya bersetuju dengan Polisi Kerahsiaan yang digambarkan dalam Polisi Kerahsiaan sekarang.

10.2. Saya bersetuju dengan semua syarat (perenggan, fasal-fasal) dokumen awam Syarikat untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat dan akan segera berhenti menggunakan perkhidmatan Syarikat jika berlaku percanggahan.