Bahasa rasmi Syarikat adalah bahasa Inggeris dan Pelanggan perlu sentiasa membaca dan merujuk kepada Laman Web utama bagi semua maklumat dan pendedahan tentang Syarikat dan aktivitinya. Terjemahan atau maklumat yang disediakan dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengikat Syarikat atau mempunyai apa-apa kesan, Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab atau kebolehpercayaan mengenai kebenaran maklumat di dalamnya.

PENDEDAHAN RISIKO UNTUK OPERASI DENGAN MATAWANG ASING DAN DERIVATIF

Ini amaran ringkas, yang merupakan tambahan kepada Terma Umum Perniagaan, tidak bertujuan untuk menyebut semua risiko dan aspek-aspek lain yang penting dalam operasi dengan matawang dan derivatif asing. Memandangkan kepada risiko, anda tidak perlu menyelesaikan transaksi daripada produk yang dinyatakan jika anda tidak mengetahui sifat kontrak yang anda masuk, aspek undang-undang berhubungan itu dalam konteks kontrak itu, atau tahap pendedahan anda kepada risiko. Operasi dengan matawang asing dan derivatif adalah berkaitan dengan tahap risiko yang tinggi, oleh itu ia tidak sesuai untuk semua orang. Anda perlu untuk benar-benar menilai sejauh mana operasi itu adalah sesuai untuk anda, dengan mengambil kira pengalaman anda, tujuan, sumber kewangan dan faktor-faktor lain yang penting.

1. OPERASI DENGAN MATA WANG ASING DAN DERIVATIF

1.1 Leveraged trading bermaksud keuntungan yang berpotensi bertambah, ia juga bermakna bahawa kerugian diperbesarkan. Semakin rendah keperluan margin, potensi lebih tinggi risiko kerugian jika pasaran bergerak melawan anda. Kadang-kadang margin yang diperlukan boleh menjadi serendah 0.5% Berhati-hati bahawa apabila perdagangan menggunakan margin, kerugian anda boleh melebihi modal awal anda dan ia adalah mungkin untuk kehilangan lebih banyak wang daripada modal yang anda laburkan. Jumlah margin awal mungkin kelihatan kecil berbanding dengan nilai kontrak matawang asing atau derivatif, kerana kesan "leverage" atau "gearing" digunakan padanya, dalam perdagangan. Pergerakan pasaran yang agak bertolak ansur akan meningkat berkadaran ke atas jumlah deposit, atau ia bermaksud yang akan dideposit oleh anda. Keadaan ini boleh bekerja sama ada untuk anda atau melawan anda. Apabila menyokong posisi anda, anda mungkin mengalami kerugian margin awal, dan apa-apa jumlah tambahan wang yang dideposit di dalam Syarikat. Jika pasaran mula bergerak ke arah yang bertentangan dengan posisi anda, dan/atau jumlah margin yang diperlukan meningkat, maka Syarikat mungkin memerlukan anda untuk segera deposit wang tambahan untuk menyokong posisi. Kegagalan untuk memenuhi keperluan untuk mendepositkan jumlah wang tambahan boleh mengakibatkan penutupan posisi anda dengan Syarikat, dan anda akan memikul tanggungjawab akibat kerugian atau kekurangan dana yang berkaitan dengannya.

1.2 Di sesetengah negara bursa saham membenarkan penangguhan pembayaran balik premium opsyen, di mana pembeli berhutang tanggungjawab ke atas deposit margin sehingga, tetapi tidak melebihi jumlah premium. Dalam kes ini, pembeli terus menanggung risiko kerugian dalam jumlah kos premium dan transaksi. Apabila pelaksanaan atau tamat tempoh sah opsyen, pembeli berhutang obligasi ke atas pembayaran apa-apa amaun premium yang belum dibayar pada ketika itu. 3.1 Syarat-syarat bagi memasuki kontrak Anda perlu untuk mendapatkan maklumat firma anda terperinci berurusan mengenai syarat-syarat untuk memasuki ke dalam kontrak, dan apa-apa obligasi yang berkaitan dengannya (sebagai contoh, tentang keadaan, di mana anda boleh terakru kewajipan untuk menjalankan atau menerima penghantaran apa-apa aset dalam rangka kontrak niaga hadapan, atau, dalam hal pilihan, maklumat tentang tarikh tamat tempoh dan had masa untuk melaksanakan pilihan). Di bawah sesetengah keadaan, bursa saham atau clearinghouse boleh menukar syarat-syarat kontrak yg berubah-ubah (termasuk harga strike), untuk mencerminkan perubahan dalam pasaran aset masing-masing. 3.2 Penggantungan atau sekatan perdagangan, Korelasi Harga Situasi pasaran tertentu (contohnya, ketakcairan) dan / atau kaedah-kaedah operasi sesetengah pasaran (sebagai contoh, penggantungan perdagangan dengan merujuk kepada kontrak atau bulan kontrak, disebabkan kepada lebihan dalam had perubahan harga) boleh meningkatkan risiko kerugian yang ditanggung, sejak melaksanakan transaksi atau menyegiempatkan / jaring kedudukan menjadi sukar atau mustahil. Kerugian yang boleh meningkatkan, jika anda menjual opsyen. Sambungtara yang teguh serta mendalam tidak sentiasa wujud di antara harga aset dan aset derivatif. Ketiadaan harga penanda aras untuk aset boleh membuat anggaran nilai saksama "sukar. 3.3 Deposit dana dan harta Anda perlu membiasakan diri dengan instrumen perlindungan, dalam had Keselamatan yang disimpan oleh anda dalam bentuk wang tunai atau apa-apa aset lain, apabila melaksanakan operasi sama ada di dalam negara atau di luar negara, lebih-lebih lagi jika ketidakmampuan bayar atau kebankrapan firma berurusan boleh menjadi isu. Sejauh mana anda boleh memulangkan tunai atau aset lain yang dikawal selia oleh undang-undang dan piawaian negara tempatan di mana rakan niaga yang menjalankan aktiviti. 3.4 Upah Komisyen dan caj lain Sebelum menyertai mana-mana perdagangan anda harus mendapatkan maklumat yang jelas mengenai komisen semua upah, saraan dan caj lain yang perlu dibayar oleh anda. Perbelanjaan ini akan menjejaskan hasil bersih kewangan anda (untung atau rugi). 3.5 Urusniaga dalam bidang kuasa lain Pelaksanaan transaksi di pasaran di mana-mana bidang kuasa lain, termasuk pasaran secara rasmi berkaitan dengan pasaran dalaman anda boleh menyebabkan risiko tambahan untuk anda. Peraturan pasaran yang disebutkan di atas mungkin berbeza daripada kamu di tahap perlindungan pelabur (termasuk tahap perlindungan yang lebih rendah). Pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan anda tidak dapat untuk memastikan pematuhan wajib kepada peraturan yang ditentukan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pasaran dalam bidang kuasa lain di mana anda melaksanakan transaksi. 3.6 Risiko Mata Wang Keuntungan dan kerugian urus niaga dengan kontrak yang di dominasi dalam mata wang asing yang berbeza daripada mata wang akaun anda dipengaruhi oleh turun naik kadar pertukaran apabila ditukar dari matawang kontrak untuk mata wang akaun. 3.7 Sistem Dagangan Majoriti "suara" biasa dan sistem perdagangan elektronik menggunakan alat-alat komputer untuk laluan perintah, mengimbangi operasi, pendaftaran dan penjelasan urusniaga. Dengan alat-alat elektronik dan sistem, ini adalah tertakluk kepada kegagalan sementara dan operasi rosak. Peluang anda untuk pembayaran kerugian tertentu mungkin bergantung kepada had liabiliti yang ditentukan oleh pembekal sistem perdagangan, pasaran, pengosongan dan / atau yang berurusan dengan firma. Had sedemikian boleh berubah; ia adalah perlu bagi anda untuk mendapatkan maklumat terperinci daripada firma berurusan mengenai perkara ini. 3.8 Perdagangan Elektronik Dagangan dilaksanakan dengan menggunakan mana-mana Rangkaian Komunikasi Elektronik mungkin berbeza bukan sahaja dari perdagangan di mana-mana biasa "-bantahan terbuka" pasaran, tetapi juga daripada perdagangan di mana sistem dagangan elektronik yang lain digunakan juga. Jika anda melaksanakan apa-apa transaksi di Rangkaian Komunikasi Elektronik, anda menanggung risiko yang khusus kepada sistem tersebut, termasuk risiko kegagalan dalam operasi perkakasan atau perisian. Kegagalan sistem boleh menyebabkan yang berikut: pesanan anda tidak boleh dijalankan mengikut arahan, perintah yang tidak boleh dilaksanakan di semua, ia mungkin mustahil untuk terus menerima maklumat mengenai kedudukan anda, atau untuk memenuhi keperluan margin. 3,9 Operasi Over-the-counter Dalam beberapa bidang kuasa, firma dibenarkan untuk menjalankan operasi sehingga ke kaunter. Firma anda berurusan boleh bertindak sebagai rakan niaga bagi operasi tersebut. Ciri khas operasi itu terletak dalam kerumitan atau kemustahilan posisi tutup, menganggarkan nilai, atau menentukan harga saksama atau pendedahan kepada risiko. Atas sebab-sebab yang disebutkan di atas, operasi ini mungkin ada kaitan dengan risiko peningkatan. Peraturan yang mengawal operasi over-the-kaunter mungkin kurang ketat atau menyediakan mod peraturan tertentu. Anda akan perlu untuk membiasakan diri dengan peraturan dan risiko yang berkaitan dengannya, sebelum melakukan operasi tersebut.

2. RISIKO TAMBAHAN KHUSUS UNTUK TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN MATA WANG ASING DAN DERIVATIF

2.1 Syarat-syarat untuk memasuki kontrak
Anda perlu mendapatkan dari firma berurusan maklumat terperinci mengenai syarat-syarat untuk memasuki ke dalam kontrak, dan apa-apa kewajipan yang berkaitan dengannya (sebagai contoh, kira-kira hal keadaan, di mana anda boleh terakru kewajipan untuk menjalankan atau menerima penyerahan apa-apa aset dalam rangka kontrak niaga hadapan, atau, dalam hal sesuatu pilihan, maklumat tentang tarikh tamat tempoh dan had masa untuk melaksanakan pilihan). Di bawah sesetengah keadaan, bursa saham atau clearinghouse boleh menukar syarat-syarat kontrak yang belum selesai (termasuk harga strike), untuk mencerminkan perubahan dalam pasaran aset masing-masing.

2.2 Penggantungan atau sekatan perdagangan
Harga korelasi keadaan pasaran Tertentu (misalnya, ketakcairan) dan/atau peraturan operasi beberapa pasaran (misalnya, penggantungan perdagangan terhadap kontrak-kontrak atau bulan kontrak-kontrak, disebabkan satu lebihan di had perubahan harga) mungkin meningkat risiko menanggung kerugian, sejak melaksanakan transaksi atau selaras/posisi bersih menjadi sukar atau mustahil. Kerugian boleh meningkat, jika anda pilih jual. Saling sambung berasas tidak selalu wujud antara harga aset dan aset terbitan. Ketiadaan harga standard untuk aset boleh membuat anggaran sukar untuk "nilai saksama" .

2.3 Harta dan dana
Anda yang telah dideposit perlu membiasakan diri dengan alat-alat perlindungan, dalam had keselamatan yang disimpan oleh anda dalam bentuk wang tunai atau aset lain, apabila melaksanakan operasi sama ada di dalam negara atau di luar negara, terutamanya jika ketidakmampuan membayar atau kebankrapan firma yang berurusan boleh menjadi isu. Sejauh mana anda boleh kembalikan tunai atau aset lain yang dikawal oleh undang-undang dan piawaian negara tempatan di mana rakan niaga yang menjalankan aktiviti-aktivitinya.

2.4 Bayaran komisen dan caj-caj lain terlebih dahulu untuk menyertai mana-mana perdagangan anda sepatutnya jelas ke atas semua bayaran komisen, ganjaran dan caj lain yang akan memerlukan untuk dibayar oleh anda. Perbelanjaan ini akan menjejaskan keputusan kewangan bersih anda (untung atau rugi).

2.5 Transaksi di bidang kuasa yang lain
Pelaksanaan transaksi terhadap pasaran dalam mana-mana bidang kuasa lain, termasuk pasaran secara rasmi dihubungkan dengan pasaran dalaman anda boleh mengakibatkan risiko tambahan untuk anda. Peraturan pasaran tersebut sebelumnya mungkin berbeza dari kepunyaan anda di darjah perlindungan pelabur (termasuk perlindungan tahap lebih rendah). Pihak berkuasa pengawalan tempatan anda tidak dapat memastikan pematuhan wajib bagi peraturan ditetapkan oleh kuasa-kuasa perundangan atau pasaran dalam bidang kuasa lain di mana anda melaksanakan transaksi.

2.6 Risiko matawang
Keuntungan dan kerugian transaksi dengan kontrak dinamakan semula dalam matawang asing yang berbeza dari matawang akaun anda yang terjejas oleh naik turun kadar pertukaran apabila bertukar dari matawang kontrak ke matawang akaun.

2.7 Risiko Kecairan

Risiko kecairan memberi kesan kepada keupayaan anda untuk berdagang. Ia adalah risiko bahawa CFD atau aset anda tidak boleh didagangkan pada masa yang anda mahu untuk berdagang (untuk mengelakkan kerugian, atau untuk membuat keuntungan). Di samping itu, anda perlukan margin untuk kekalkan seperti deposit dengan pembekal CFD yang mengira semula setiap hari selaras dengan perubahan dalam nilai aset yang mendasari CFD yang anda pegang. Jika pengiraan semula ini (penilaian semula) menghasilkan pengurangan dalam nilai berbanding dengan penilaian pada hari sebelumnya, anda akan diminta untuk membayar wang tunai kepada pembekal CFD segera untuk memulihkan posisi margin dan untuk menampung kerugian. Jika anda tidak boleh membuat bayaran, maka pembekal CFD boleh menutup posisi anda sama ada anda bersetuju atau tidak dengan tindakan ini. Anda akan kerugian, walaupun jika harga aset pendasar kemudiannya pulih. Ada pembekal CFD yang mencairkan semua kedudukan CFD anda jika anda tidak mempunyai margin yang diperlukan, walaupun salah satu daripada posisi menunjukkan keuntungan untuk anda pada masa itu. Bagi memastikan posisi anda terus dibuka, anda perlu bersetuju untuk membenarkan pembekal CFD untuk mengambil bayaran tambahan (biasanya dari kad kredit anda), mengikut budi bicara mereka, apabila diperlukan untuk memenuhi margin call. Dalam pergerakan pantas, pasaran yang pesat yang tidak menentu anda boleh menjadikan bil kad kredit besar dengan cara ini.

2.8 Had "Stop loss"

Bagi menghadkan kerugian yang banyak pembekal CFD menawarkan anda peluang untuk memilih had ‘stop loss’. Ini secara automatik menutup posisi anda apabila ia mencapai had harga pilihan anda. Terdapat beberapa keadaan di mana had 'stop loss' adalah tidak berkesan sebagai contoh, di mana terdapat pergerakan harga yang cepat, atau penutupan pasaran. Stop loss limits tidak selalu melindungi anda daripada kerugian.

2.9 Risiko perlaksanaan

Risiko Pelaksanaan dikaitkan dengan fakta bahawa perdagangan tidak mungkin berlaku serta-merta. Sebagai contoh, mungkin terdapat jarak masa di antara anda membuat pesanan anda dan masa ia dilaksanakan. Dalam tempoh ini, pasaran mungkin telah bertukar melawan anda. Iaitu, pesanan anda tidak dilaksanakan dengan harga yang anda harapkan. Sesetengah pembekal CFD membolehkan anda untuk berdagang walaupun apabila pasaran ditutup. Berjaga-jaga bahawa harga dagangan ini boleh berbeza-beza dari harga penutup aset. Dalam banyak kes, spread boleh menjadi lebih besar daripada yang disediakan apabila pasaran dibuka.

2.10 Risiko counterparty

Risiko rakan niaga adalah risiko yang mana pembekal yang mengeluarkan CFD (iaitu pihak anda) memungkiri dan tidak dapat memenuhi obligasi kewangan. Jika dana anda tidak diasingkan daripada dana pembekal CFD, dan pembekal CFD menghadapi masalah kewangan, maka terdapat risiko bahawa anda tidak akan menerima wang anda kembali.

2.11 Sistem perdagangan majoriti "suara" biasa dan sistem perdagangan elektronik menggunakan alatan komputer untuk arahan penghalaan, operasi penimbangan, pendaftaran dan meluluskan transaksi. Seperti alat elektronik dan sistem lain, ini tertakluk kepada kegagalan sementara dan operasi rosak. Peluang anda untuk pembayaran balik kerugian tertentu boleh bergantung pada had liabiliti ditentukan oleh pembekal sistem perdagangan, pasaran, clearinghouses dan/atau firma urusan. Had-had sedemikian boleh berubah; ia perlu untuk anda untuk mendapatkan maklumat terperinci dari firma urusan atas ini perkara.

2.12 Perdagangan elektronik melaksanakan menggunakan mana-mana Electronic Communications Networks mungkin berbeza bukan sahaja daripada perdagangan di mana-mana pasaran biasa "bantahan terbuka", tetapi juga daripada perdagangan di mana sistem-sistem perdagangan elektronik lain gunakan juga. Jika anda melaksanakan sebarang transaksi di Electronic Communications Network, anda menanggung risiko itu khusus bagi sistem sedemikian, termasuk risiko kegagalan di operasi perkakasan atau perisian. Kerosakan sistem boleh mengakibatkan berikut: Pesanan anda tidak boleh dijalankan sejajar dengan arahan-arahan; perintah mungkin tidak dijalankan langsung; ia boleh jadi mustahil untuk secara berterusan menerima maklumat di posisi anda, atau berhadapan keperluan margin.

2.13 Operasi di kaunter dalam beberapa bidang kuasa, firma-firma dibenarkan menjalankan operasi di kaunter. Firma urusan anda mungkin sebagai pihak bertentangan untuk operasi sedemikian. Keistimewaan ciri-ciri operasi penipuan sedemikian dalam kerumitan atau kemustahilan posisi tutup, menganggarkan nilai-nilai, atau menentukan harga patut atau pendedahan membahayakan. Bagi sebab-sebab tersebut sebelumnya, operasi ini boleh dihubungkan dengan menambahkan risiko. Peraturan pengawalan operasi di kaunter boleh jadi kurang ketat atau menyediakan cara pengawalan tertentu. Anda perlu menjadi biasa dengan peraturan dan mengambil risiko berhubungnya, sebelum melaksanakan operasi sedemikian.

Ikuti kami di rangkaian sosial!
Live Chat
Tinggalkan maklum balas